สินเชื่อที่เหมาะกับคุณ

เป็นการประมาณวงเงินกู้สินเชื่อที่ธนาคารจะอนุมัติให้แก่คุณ โดยจากการคำนวณจะประมาณการ ยอดชำระสินเชื่อขั้นต่ำต่อเดือน (หรือเงินงวดผ่อนบ้านต่อเดือน) ซึ่งแต่ละงวดจะประกอบขึ้นด้วย ส่วนของเงินต้นที่ชำระคืนและดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุของสัญญาเงินกู้ โดยทั้งนี้ เราได้จัดทำกราฟแสดงรายละเอียดของเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดเทียบกับเวลาอายุของเงินกู้มาให้คุณด้วย
คำนวณโดย รายได้ หรือ รายจ่าย

บาท
บาท
%
%
ปีคุณมีความสามารถซื้อบ้านมูลค่าสูงสุด

คำนวณสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ

เป็นการประมาณวงเงินกู้สินเชื่อที่ธนาคารจะอนุมัติให้แก่คุณ โดยจากการคำนวณจะประมาณการ ยอดชำระสินเชื่อขั้นต่ำต่อเดือน (หรือเงินงวดผ่อนบ้านต่อเดือน) ซึ่งแต่ละงวดจะประกอบขึ้นด้วย ส่วนของเงินต้นที่ชำระคืนและดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุของสัญญาเงินกู้ โดยทั้งนี้ เราได้จัดทำกราฟแสดงรายละเอียดของเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดเทียบกับเวลาอายุของเงินกู้มาให้คุณด้วย


รายได้ต่อปี
จำนวนเงินกู้ คือ จำนวนเงินกู้สินเชื่อบ้าน (ส่วนเงินต้น) ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้
ระยะเวลากู้
ระยะเวลากู้ (ปี) ซึ่งระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น 30 ปี 20 ปี หรือ 15 ปี เป็นต้น
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านต่อปี ที่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MLR หรือ MRR ที่แต่ละธนาคารใช้ โดยยังไม่ได้ใช้ส่วนลดเพิ่มเติมของแต่ละ Package แต่อย่างใด
อัตราหนี้สินต่อรายได้
อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) คือ รายจ่ายหนี้สินรวมต่อเดือนหารด้วยรายได้รวมต่อเดือน ซึ่งจะแสดงผลในรูปของสัดส่วนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ โดยมีสมมติฐานในการคำนวณ คือ อัตราหนี้สินไม่ควรเกิน 40% ของรายได้