บาท
บาท
%
%
ปี


ตารางแสดงการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านในแต่ละเดือนอย่างละเอียด
ตารางคำนวณสินเชื่อบ้าน

แสดงยอดชำระสินเชื่อบ้านต่อเดือนของคุณ โดยการคำนวณจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ คือ ราคาบ้าน และ วงเงินกู้สินเชื่อบ้านของคุณ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆในการคำนวณเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำกับกรณีการกู้สินเชื่อของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังได้จัดทำกราฟแสดงยอดชำระสินเชื่อต่อเดือนตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ โดยแต่ละงวดจะถูกจำแนกออกเป็น ส่วนเงินต้นและส่วนดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายต่อเดือนด้วย


จำนวนวงเงินกู้
จำนวนเงินกู้ คือ จำนวนเงินกู้สินเชื่อบ้าน (ส่วนเงินต้น) ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้
ระยะเวลากู้
ระยะเวลากู้ (ปี) ซึ่งระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น 30 ปี 20 ปี หรือ 15 ปี เป็นต้น
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านต่อปี ที่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MLR หรือ MRR ที่แต่ละธนาคารใช้ โดยยังไม่ได้ใช้ส่วนลดเพิ่มเติมของแต่ละ Package แต่อย่างใด
อัตราหนี้สินต่อรายได้
อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) คือ รายจ่ายหนี้สินรวมต่อเดือนหารด้วยรายได้รวมต่อเดือน ซึ่งจะแสดงผลในรูปของสัดส่วนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ โดยมีสมมติฐานในการคำนวณ คือ อัตราหนี้สินไม่ควรเกิน 40% ของรายได้