อัตราดอกเบี้ยธนาคาร


คำนวณหาอัตราผ่อนต่อเดือนและรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน


บาท
%
ปีงวดผ่อนต่อปี

งวดผ่อนต่อเดือน

รายได้ต่อเดือน

คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้


บาท
%
ปี
%งวดผ่อนต่อเดือน

งวดผ่อนต่อปี

จำนวนวงเงินกู้

คำนวณหาระยะเวลากู้ และวงเงินกู้


บาท
%
%งวดผ่อนต่อเดือน

งวดผ่อนต่อปี

จำนวนวงเงินกู้

ระยะเวลากู้ 5 ปี

ระยะเวลากู้ 10 ปี

ระยะเวลากู้ 15 ปี

ระยะเวลากู้ 20 ปี

ระยะเวลากู้ 25 ปี

ระยะเวลากู้ 30 ปี

อัตราหนี้สินต่อรายได้
แสดงยอดชำระสินเชื่อบ้านต่อเดือนของคุณ โดยการคำนวณจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ คือ ราคาบ้าน และ วงเงินกู้สินเชื่อบ้านของคุณ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆในการคำนวณเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำกับกรณีการกู้สินเชื่อของคุณได้
รายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน คือ ผลรวมของรายได้ทั้งหมดของคุณใน 1 ปีหารด้วย 12 เพื่อเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อเดือน ซึ่งรายได้เหล่านี้ได้แก่ รายได้ก่อนจ่ายภาษี ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส ค่าOT เงินทิป รายได้จากค่าเช่า รายได้จากการลงทุนในหุ้นกู้/พันธบัตร รายได้เงินปันผล เงินบำนาญ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น
จำนวนวงเงินกู้
จำนวนเงินกู้ คือ จำนวนเงินกู้สินเชื่อบ้าน (ส่วนเงินต้น) ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้
ระยะเวลากู้
ระยะเวลากู้ (ปี) ซึ่งระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น 30 ปี 20 ปี หรือ 15 ปี เป็นต้น
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านต่อปี ที่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MLR หรือ MRR ที่แต่ละธนาคารใช้ โดยยังไม่ได้ใช้ส่วนลดเพิ่มเติมของแต่ละ Package แต่อย่างใด