อัตราหนี้สินต่อรายได้

อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) คือ รายจ่ายหนี้สินรวมต่อเดือนหารด้วยรายได้รวมต่อเดือน ซึ่งจะแสดงผลในรูปของสัดส่วนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ โดยมีสมมติฐานในการคำนวณ คือ อัตราหนี้สินไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ เพื่อนำมาคำนวณหารายจ่ายที่เหมาะสมของคุณสำหรับการผ่อนบ้านในอนาคตอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้:

บาท
/เดือน
/เดือน
/เดือน


ค่าประมาณการสินเชื่อที่สามารถผ่อนได้

เงินเหลือหลังจากชำระหนี้รายเดือน
ยอดชำระหนี้สินต่อเดือน
ยอดชำระสินเชื่อบ้านที่เหมาะสมการคำนวณอัตราหนี้สินต่อรายได้

อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) คือ รายจ่ายหนี้สินรวมต่อเดือนหารด้วยรายได้รวมต่อเดือน ซึ่งจะแสดงผลในรูปของสัดส่วนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ โดยมีสมมติฐานในการคำนวณ คือ อัตราหนี้สินไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ เพื่อนำมาคำนวณหารายจ่ายที่เหมาะสมของคุณสำหรับการผ่อนบ้านในอนาคต


รายได้ต่อปี
รายได้ต่อปี คือ ผลรวมของรายได้ทั้งหมดของคุณ ได้แก่ รายได้ก่อนจ่ายภาษี ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส ค่า OT เงินทิป รายได้จากค่าเช่า รายได้จากการลงทุนในหุ้นกู้/พันธบัตร รายได้เงินปันผล เงินบำนาญ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น
ยอดชำระหนี้บัตรเครดิตต่อเดือน
ยอดชำระหนี้บัตรเครดิตที่คุณมีทั้งหมดต่อเดือน ซึ่งไม่นับรวม กรณียอดชำระส่วนเกินที่คุณจ่ายเกินยอดขั้นต่ำต่อเดือน
ยอดชำระสินเชื่อรถยนต์
ยอดชำระสินเชื่อรถยนต์ทั้งหมดต่อเดือนของคุณ หรือ ยอดเงินผ่อนรถยนต์ต่อเดือน
ยอดชำระสินเชื่อและหนี้สินอื่นๆ
ยอดชำระสินเชื่อและหนี้สินอื่นๆ รวมถึงรายจ่ายประจำคงที่ต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น ยอดชำระเงินกู้สำหรับการศึกษา ค่าเทอมลูก และค่าใช้จ่ายในชีวิต